Pojištění ekologické újmy. Víte, oč jde?

Pojištění ekologické újmy. Víte, oč jde?

Pojištění ekologické újmy. Víte, oč jde?

Pojištění ekologické újmy patří specifické typy pojistných produktů, které jsou určeny pouze vybranými subjektům. V tomto případě se jedná o provozovatele ekologicky citlivých činností, kteří mohou poškodit životní prostředí. Tyto subjekty jsou povinni být pojištěni.

Podrobně je ekologická újma definována v zákoně č. 167/2008 Sb. jako nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, které se může projevit přímo či nepřímo. K takové změně může dle příslušného zákona dojít na:

 •  chráněných druzích volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin či přírodních stanovištích
 •  podzemních nebo povrchových vodách
 •  půdě znečištěním

Od 1. ledna 2013 byla v rámci novely zákona zavedena povinnosti tohoto pojištění pro provozovatele ekologicky citlivých činností. Jedná se například o:

 •  provozovatele zařízení podléhající vydání integrovaného povolení
 •  provozovatele zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhající vydání souhlasu podle zákona o odpadech
 •  podniky zajišťující vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle vodního zákona
 •  podniky zajišťující nakládání a přepravu nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
 •  provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 •  další ekologicky citlivá odvětví jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto zákona

Pojištění ekologické újmy má zásadní smysl ve vztahu ke zdravému a čistému životnímu prostředí, které lidská činnosti neustále poškozuje. “Smyslem tohoto pojištění je poskytnout komplexní pojistné krytí pro případ, kdy společnosti vznikne odpovědnost za znečištění a v souvislosti s ní musí vynaložit náklady na nápravu způsobené ekologické újmy. Cílem odškodnění v tomto případě je navrácení životního prostředí do původního stavu v místě znečištění, pokud to nejde, vykompenzování způsobené újmy na místě jiném,” vysvětluje Tereza Löffelmannová ze společnosti ACE European Group Ltd.

Co vše pojištění ekologické újmy zahrnuje?

V případě, že dojde ke vzniku pojistné události a v tomto případě hovoříme ekologické újmě, pojišťovna se zpravidla zaváže uhradit:

 •  náklady na nápravu či sanaci ekologické újmy dle příslušného zákona o ekologické újmě
 •  veškeré náklady na realizaci preventivních opatření
 •  újmu, která vyplyne z náhlého a neočekávaného znečištění
 •  újmu vzniklou z postupného znečištění
 •  veškeré škody na zdraví a věcné škody, které byly způsobené třetím osobám v důsledku ekologického znečištění
 •  výdaje a náklady související s přerušením provozu
 •  nezbytné a nutné náklady právního zastoupení

Je možné podobným škodám zabránit?

Provozovatelé ekologických činnosti mohou rizikům předcházet pouze částečně a to díky zavedení bezpečnostních opatření. “To znamená zavést silnou a bezpečnou environmentální politiku, proškolit zaměstnance a kontrolovat, že jsou veškerá opatření skutečně dodržována, organizovat cvičení, investovat a udržovat provozní prostory a zařízení v co nejlepším možném stavu atd. Ani přes dodržování veškerých opatření není možné říci, že k ekologické újmě nemůže dojít. Mnoho českých firem však škody plynoucí z ekologické újmy stále podceňuje. Pokud společnost neudělá v tomto směru dostatečná preventivní opatření, mohou být následky škody pro některé firmy až likvidační,” říká na závěr Tereza Löffelmannová.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2
Sdílet na Facebooku