Výluky u povinného ručení jsou dané zákonem. Podívejme se na, jaké to jsou.

Výluky u povinného ručení jsou dané zákonem. Podívejme se na, jaké to jsou.

Výluky u povinného ručení jsou dané zákonem. Podívejme se na, jaké to jsou.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla je zákonné pojištění a zákonem dané jsou také výluky neboli výjimky z pojištění. Jedná se o případy, na které se pojištění nevztahuje. Pojišťovna tedy nemusí vyplatit pojistné plnění nebo má právo jej adekvátně ponížit.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené motorovým vozidlem je známé spíše pod pojmem Povinné ručení. Toto pojištění je definováno zákonem č. 168/1999 Sb, o povinném smluvním pojištění, kde jsou také vyjmenované všechny výluky, na které se pojištění nevztahuje.

Znalost pojistných podmínek je základ

Každý pojištěný by měl znát pojistné podmínky a to ještě předtím, než smlouvu o pojištění podepíše. V opačném případě se může velmi snadno dočkat nemilého překvapení ve chvíli, kdy pojišťovna odmítne právem vyplatit pojistné plnění.

Seznam výluk je vždy vyjmenován ve smluvních podmínkách. Seznámit se s nimi je proto pouze otázkou času a trpělivosti, kterou pojištění čtení smlouvy věnuje. Bohužel Češi nejsou příliš odpovědní a čtení smluv věnují průměrně pouze pět minut. Pro úsporu času jsme si proto pro naše čtenáře připravili seznam aktuálně platných výluk.

Standardní a zákonem dané výluky u povinného ručení jsou:

 •  újma na vozidle, jehož provozem byla újma způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem
 •  újma, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena
 •  škoda vzniklá mezi vozidly jedné jízdní soupravy tvořené - motorovým vozidlem a přípojným vozidlem
 •  škoda vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla
 •  škoda, kterou je pojištěný povinen nahradit svému manželu/ce nebo osobám s pojištěným žijícím ve společné domácnosti s výjimkou újmy, která má povahu ušlého zisku, jestliže tato újma souvisí s újmou na zdraví nebo usmrcením
 •  újma způsobenou provozem vozidla při teroristické nebo válečné události
 •  újma způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži
 •  škoda vzniklá v případě střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby.

Nestandardní výluky, které si pojišťovny stanovují jednotlivě:

 •  pojištěný způsobil újmu úmyslně
 •  pojištěný porušil základní povinnosti týkající se provozu na pozemních komunikacích a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kterou je pojištěný povinen nahradit (porušením základních povinností se rozumí provozováním technicky nezpůsobilého vozidla nebo vozidla které technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo vozidla bez platného technického průkazu, řízením vozidla osobou bez příslušného řidičského oprávnění, řízením vozidla osobou pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo)
 •  pojištěný způsobil újmu provozem vozidla, které použil neoprávněně
 •  pojištěný jako účastník dopravní nehody bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích sepsat bez zbytečného odkladu společný záznam o dopravní nehodě nebo ohlásit dopravní nehodu, která je škodnou událostí, a v důsledku toho byla ztížena možnost řádného šetření pojistitele
 •  pojištěný bez zřetele hodného důvodu odmítl jako řidič vozidla podrobit se na výzvu policie zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo

David Holý, ePojisteni.cz

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2
Sdílet na Facebooku