Cestovní pojištění - ČPP - Česká podnikatelská pojišťovna

ČPP ve svém programu cestovního pojištění nabízí Pojištění léčebných výloh v zahraničí, do kterého spadá úhrada nutné a neodkladné zdravotní péče, nezbytné hospitalizace, nutných operací, nezbytných léků, neodkladného ošetření zubů, nákladů na doprovázející osobu, repatriace klienta domů nebo převoz ostatků zpět do vlasti a také úhradu nákladů spojených s dopravou a ubytováním náhradního pracovníka v případě služebních cest.

Kromě pojištění léčebných výloh je možné sjednat si v rámci cestovního pojištění u ČPP tyto další produkty:

 •  Pojištění odpovědnosti, které se vztahuje na případné škody způsobené pojištěným klientem na zdraví, životě či majetku třetím osobám. Pojištění se rovněž vztahuje na zapůjčené věci či na věci svěřené v rámci služebních cest.
 •  Úrazové pojištění, které se vztahuje na škody, k nimž došlo v důsledku úrazu a trvalých následků.
 •  Pojištění zavazadel se vztahuje na škody způsobené živelnou událostí, kapalinou z technických zařízení, krádeží loupáním či loupeží a ztrátou. Musí však jít o zavazadla, které pojištěnému slouží pro osobní potřebu včetně elektroniky, jako jsou fotoaparáty, mobilní telefony a tablety. V případě služebních cest se pojištění vztahuje také na věci svěřené.

Možnosti dalších doplňkových připojištění

 •  Pojištění storno poplatků, které se vztahuje na zájezdy, jízdenky, letenky i ubytování.
 •  Pojištění zpoždění letu od 5 do 30 hodin v případě, že je zpožděním letu vinen letecký dopravce.
 •  Pojištění zpoždění zavazadel o více než 5 hodin po příletu. Pojišťovna uhradí pojištěnému nákup nezbytně nutných náhradních věcí a to až do 5 tisíc korun.
 •  Pojištění nevyužité dovolené se vztahuje na případy, kdy pojištěný nemohl čerpat dovolenou z důvodu hospitalizace či jiného závažného důvodu. To platí také pro případ přerušení dovolené.
 •  Pojištění nákladů na léčbu zvířete v zahraničí včetně nákladů souvisejících se smrtí a utracením zvířete. Pojistit lze pouze zcela zdravé zvíře s platným Veterinárním osvědčením a Pasem zvířete.
 •  Pojištění únosu letadla, které trvá déle než 5 hodin. Maximální výše pojistného plnění činí 10 000 Kč.

Délka pojištění

 •  Krátkodobé cesty v délce do 90 dní
 •  Opakované pobyty v průběhu jednoho roku, přičemž žádný nesmí být delší než 90 dní
 •  Dlouhodobé pobyty v délce do 365 dní

Rozsah pojištění

 •  Turistické cesty - Pojištění v tomto případě zahrnuje veškeré cesty, které pojištěný uskutečňuje za účelem odpočinkové či rekreační turistiky. Pojištění se rovněž týká studijních pobytů a stáží a au-pair pobytů.
 •  Sportovní cesty - Pojištění se vztahuje na cesty, které zahrnují provozování nebezpečných (adrenalinových) sportů, sportovních soutěží a nepojistitelných druhů sportů.
 •  Pracovní cesty - Pojištění se vztahuje na služební cesty, které souvisí s plněním pracovních úkolů.

Cestovní pojištění od ČPP lze sjednat pro tři regiony:

 •  všechny státy Evropy (oblast E), s tradičními mimoevropskými destinacemi, kam patří Tunis, Egypt, Maroko, evropská část Ruska, Turecko, Kypr, Izrael, Azorské ostrovy, Kanárské ostrovy a Madera. Pojištění se nevztahuje na území ČR.
 •  Svět bez USA a ČR (oblast S)
 •  Celý svět včetně USA a bez ČR (oblast U)
Spočítat
ceny

Mluví se o nás