Jak postupovat při dopravní nehodě?

Jak postupovat při dopravní nehodě?

1.  Jestliže nejste při dopravní nehodě vážně zraněni nebo v šoku, zapněte varovná světla, oblečte si reflexní vestu a zabezpečte místo nehody - výstražným trojúhelníkem, či jakkoli jinak. (máváním praporkem, kusem látky...)

2.  Zjistěte zda jsou na místě nehody zranění a pokud ano, poskytněte jim první pomoc a zavolejte záchrannou službu (tel. 155). Upozornění: nepřivolání záchranné služby, neposkytnutí první pomoci zraněnému a útěk z místa nehody můžou být předmětem trestního řízení!

Porovnat ceny

Kdy hlásit nehodu Policii?

3.   Dopravní nehodu jste povinni hlásit policii, jestliže:

- dojde k zranění či úmrtí osob
- dojde k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100.000,- Kč
- dojde ke hmotné škodě nižší než 100.000,- Kč, ale nedohodnete se s účastníkem nehody na zavinění
- hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí osoby

4.  Zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření nehody, zejména přemístění vozidel. Musí-li se však situace vzniklá nehodou změnit, vyznačí se situace a stopy. Nepijte alkohol!

5.  Pokud nejste povinni hlásit dopravní nehodu policii, musíte se s druhým účastníkem nehody dohodnout na zavinění. Tuto dohodu je nejlépe učinit písemně, ideálně vyplněním formuláře "Evropský záznam o dopravní nehodě", který je součástí povinné výbavy každého vozu. Lze využít i volného listu papíru. Na takovémto dokumentu musí být učiněna a oběma stranami podepsána dohoda o zavinění nehody.

6.  Vždy si zapište jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody. Případně pořiďte fotografie z místa nehody, zajistěte výpovědi svědků.


Přivolejte asistenční službu

7.  Pokud je následkem dopravní nehody Vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu své pojišťovny! Pokud jste viníkem nehody, téměř vždy je odtah nepojízdného vozidla součástí Vašeho havarijního pojištění. Většinou jsou asistenční služby součástí i Vašeho povinného ručení, tedy volejte asistenční službu pojišťovny, u které máte uzavřeno povinné ručení. Asistenční službu své pojišťovny volejte i v případě, kdy si nebudete jisti dalším postupem.

Číslo telefonu na asistenční službu máte zpravidla uvedeno na asistenční kartě. Pokud nejste viníkem nehody, máte nárok na úhradu asistenční služby z povinného ručení viníka dopravní nehody. Nepřijímejte zbytečně nabídku poskytnutí asistenčních služeb od poskytovatelů, kteří se náhodně objeví na místě dopravní nehody a nejsou smluvními asistenčními službami Vaší pojišťovny, eventuálně smluvními asistenčními službami pojišťovny viníka nehody.


Pokud jste nehodu nezavinili Vy

8.   Pokud Vám někdo způsobil škodu svým vozidlem, u pojišťovny viníka uplatníte nárok na náhradu škody. Požadujte na řidiči tohoto vozidla předložení občanského nebo řidičského průkazu a zejména dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelenou kartu) a opište si tyto údaje:

- jméno, příjmení a bydliště řidiče
- jméno a příjmení (resp. název firmy) a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla
- typ a SPZ jeho vozidla
- údaj, u které pojišťovny je viník dopravní nehody pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (povinné ručení) - zapište si kromě jména a adresy pojišťovny i číslo tohoto dokladu o pojištění (zelené karty). U této pojišťovny uplatněte nárok na náhradu škody.

S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla se obraťte na pojišťovnu viníka dopravní nehody. Zde specifikujte, prokažte a doložte Vám vzniklou škodu. V případě, že viník není pojištěn, obraťte se na Českou kancelář pojistitelů, která poskytne plnění z garančního fondu, k tomuto určenému. Zde specifikujte, prokažte a doložte Vám vzniklou škodu.

Pokud Vám viník nehody odmítne jakékoli údaje sdělit, můžete tyto údaje sami hledat podle SPZ v databázi České kanceláře pojistitelů na webu www.ckp.cz, nebo se obrátit na Českou kancelář pojistitelů přímo a tam Vám údaje o pojistiteli podle SPZ sdělí:

Česká kancelář pojistitelů
Štefánikova 32
150 00 Praha 5
tel.: + 420 221 413 111
email: info@ckp.cz
fax: 221 413 110

Pokud viník z místa nehody ujede, nahlašte tyto skutečnosti Policii ČR. Se záznamem z Policie ČR se pak obraťte opět na Českou kancelář pojistitelů, která i v těchto případech poskytuje plnění z garančního fondu v podobných případech.

9.  Pokud je vozidlo viníka registrováno na území cizího státu, opište si též číslo zelené karty a její časovou platnost (kompletní údaje z její rubriky č. 3 a 4) nebo číslo dokladu o hraničním pojištění tohoto vozidla a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů.


Pokud jste nehodu zavinili Vy

10.  Jestliže za škodu způsobenou provozem vozidla odpovídáte vy (jste viníkem nehody), doložte bez zbytečného odkladu poškozenému údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody.

11.  Oznamte neprodleně škodu pojišťovně, u které jste pojištěn. Pojišťovna oprávněné nároky poškozených uhradí zpravidla tak, že žádná Vaše další součinnost nebude nezbytná.

12.  Pokud potřebujete poradit, hlavně při nehodě v cizině, volejte asistenční službu své pojišťovny.

Mluví se o nás