Oprávněná nebo obmyšlená osoba

Oprávněná nebo obmyšlená osoba

Fyzická či právnická osoba, která má v důsledku smrti pojištěného právo na pojistné plnění.

Oprávněnou osobou myslíme takovou fyzickou či právnickou osobu, které vzniká právo na pojistné plnění v důsledku pojistné události. Bývá shodná s tou osobou, která platí pojistné. Obmyšlená osoba je taková osoba, kterou může určit pojistník v pojistné smlouvě. V případě, že pojistník zemře, tak obmyšlené osobě vznikne nárok na pojistné plnění. To je určené buď smluvně. Pokud tomu tak není, určuje to zákon § 817 Občanského zákoníku.

Oprávněná osoba je zároveň pojistníkem tedy osobou, která si konkrétní pojištění uzavřela, podepsala smlouvu a řádně platí pojistné dle dohodnutých podmínek. V případě pojistné události jsou oprávněné peníze automaticky vyplaceny právě ji, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. S oprávněnou osobou se setkáme častěji než s obmyšlenou osobou.

Obmyšlená osoba nemusí být totožná s pojištěným ani pojistníkem. To znamená, že neuzavřela pojistnou smlouvu, není pojištěná, ani neplatí pojistné. Jedná se o osobu, kterou pojištěný uvede v pojistné smlouvě jako osobu, které náleží pojistné plnění v případě pojistné události. Obmyšlenou osobu najdeme například u životních pojistek. V případě smrti pojištěného je ji vyplaceno pojistné plnění v domluvené výši (např. manželce).

Spočítat
ceny
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2