"Pojištění hmotné odpovědnosti"

  • Kryje veškeré škody, které způsobíte zaměstnavateli
  • Široká škála limitů plnění
  • Při online sjednání sleva 10 %
Výsledek
do 2 minut
sleva
až 50%
2 Zákazníků zde nyní srovnává

Pojištění hmotné odpovědnosti

Ve chvíli, kdy zaměstnanec podepíše pracovní smlouvu, se zavazuje nejen k vykonávání pracovní činnosti za domluvených podmínek, ale také k řádnému hospodaření s prostředky, kterému svěří zaměstnavatel, a k ochraně majetku zaměstnavatele před jeho poškozením, ztrátou, zničením či zneužitím. Pokud zaměstnanec způsobí škodu porušením povinností při plnění pracovních úkolů, pak je za ni zodpovědný.

Zaměstnavatel musí zaměstnanci prokázat vinu

Dojde-li ke škodě, pak je povinností zaměstnavatele prokázat zavinění a jeho míru zaměstnanci. Pokud je vina prokázána, pak může zaměstnavatel požadovat úhradu škody ve výši 4,5 násobku průměrného hrubého měsíčního výdělku zaměstnance. Odlišná situace panuje v případě tzv. hmotné odpovědnosti, kde je situace přísnější.

Co je to hmotná odpovědnost?

Hmotná odpovědnost se týká případů odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnance povinen vyúčtovat. Jedná se o tzv. zpřísněnou odpovědnost, kdy za způsobenou škodu odpovídá zaměstnance v plné výši. V tomto případě také není zaměstnavatelovou povinností prokazovat zavinění, protože to je tzv. presumpováno. Zaměstnanec je v tomto případě uhradit plnou škodu, pokud se jí nedokáže zprostit. Případně o snížení škody může rozhodnout soud. Na výši škody se také podílí míra zavinění zaměstnavatele.

O hmotné odpovědnosti musí být mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřená písemná dohoda o tzv. odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou jsou mu byl svěřen. Pojištění hmotné odpovědnosti proto patří mezi běžné produkty českých pojišťoven. Nabídku a možnost porovnání najdete také na ePojištění.cz.

Spočítat cenu

Mluví se o nás