Profil pojišťovny - Slavia pojišťovna

Cestovní pojištění Slavia pojišťovna

Cestovní pojištění Slavia pojišťovny je možné sjednat ve variantách Mini, Basic, Standard a Komfort s odlišným rozsahem krytí a limity plnění. Název vybraného produktu, který odpovídá Vašemu zadání, je uveden v tabulce srovnání nabídek vždy vedle loga pojišťovny. Vyšší nebo nižší rozsah krytí a další pojištěná rizika lze volit nad tabulkou srovnání nabídek.

V rámci akční nabídky je jak k turistickým tak pracovním pobytům poskytováno zdarma připojištění zimních a rizikových sportů aktivity+ (viz popis níže).

Územní platnost

Územní platnost pojištění je zvolena automaticky podle Vámi zadané cílové země. Cestovní pojištění lze sjednat pro dvě územní zóny:
- Evropa: do této oblasti jsou zařazeny následující evropské státy a území: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (+ Faerské ostrovy), Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (+Svalbard), Polsko, Portugalsko (+ Azory, Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko po pohoří Ural, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko (+ Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, celé Turecko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie (+ ostrov Man, Gibraltar, Normanské ostrovy); a dále následující země: Alžírsko, Egypt, Izrael, Libanon, Libye, Maroko, Sýrie, Tunisko.
- Svět: celý svět včetně Evropy. Pojištění se nevztahuje na území státu, ve kterém má pojištěný trvalé bydliště nebo trvalý pobyt a jehož je pojištěný státním občanem. Dále se pojištění nevztahuje na území České republiky.

Přehled limitů pojistného plnění

Limit pojistného plnění je maximální částka, kterou hradí pojišťovna. Pokud bude škoda vyšší, zbytek zaplatíte „ze svého.“

Tabulka tarifů a limitů plnění Mini Basic Standard Komfort
Pojištění léčebných výloh
Celkový limit 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 5 000 000 Kč 7 000 000 Kč
Ošetření zubů 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 15 000 Kč
Nezbytné náklady na opatrovníka doprava 20 000 Kč
ubytování 10 000 Kč
- doprava 20 000 Kč
ubytování 10 000 Kč
-
Připojištění zavazadel
Celkový limit - - Evropa: 15 000 Kč
Svět: 20 000 Kč
15 000 Kč
Limit na jednu věc - - 10 000 Kč 10 000 Kč
Úrazové pojištění
Smrt úrazem 100 000 Kč Turistický pobyt: 100 000 Kč
Pracovní pobyt: 200 000 Kč
200 000 Kč Turistický pobyt: 100 000 Kč
Pracovní pobyt: 200 000 Kč
Trvalé následky úrazu 200 000 Kč Turistický pobyt: 200 000 Kč
Pracovní pobyt: 400 000 Kč
200 000 Kč Turistický pobyt: 200 000 Kč
Pracovní pobyt: 400 000 Kč
Invalidita úrazem 200 000 Kč Turistický pobyt: 200 000 Kč
Pracovní pobyt: 400 000 Kč
200 000 Kč Turistický pobyt: 200 000 Kč
Pracovní pobyt: 400 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu
Škody na zdraví 200 000 Kč Turistický pobyt: 2 000 000 Kč
Pracovní pobyt: 500 000 Kč
1 000 000 Kč Turistický pobyt: 2 000 000 Kč
Pracovní pobyt: 500 000 Kč
Škody na majetku 500 000 Kč Turistický pobyt: 5 000 000 Kč
Pracovní pobyt: 1 000 000 Kč
1 000 000 Kč Turistický pobyt: 5 000 000 Kč
Pracovní pobyt: 1 000 000 Kč

Rozsah pojištění

Pojištění léčebných výloh

Z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákla¬dů na ošetření pojištěného, kterému se byl nucen během pojistné doby podrobit v důsledku úrazu nebo nemoci, jež nastal v době trvání pojištění. Nutnými a přiměřenými náklady v souvislosti s pojistnou událostí se rozumí náklady zahrnující: nezbytné ošetření, poplatky, předepsané léky, hospitalizaci, stanovení diagnózy a léčebného postupu, operaci a následnou léčbu včetně materiálu, přepravu do nejbližšího vhodného zařízení, fyzioterapeutické nebo chiropraktické léčení, pobyt v nemocnici včetně stravy. Dále jsou hrazeny náklady na repatriace do nejbližšího vhodného zdravotního zařízení, náklady na repatriaci pojištěného zpět do ČR.

Úrazové cestovní pojištění

Úrazové pojištění obsahuje pojištění trvalých následků úrazu procentuálním podílem z pojistného limitu podle kompenzační tabulky, dále riziko trvalé invalidity a úmrtí pojištěné osoby v důsledku úrazu.

Pojištění zavazadel

Pojištěny jsou osobních věcí a zavazadla, pro případ jejich poškození či zničení živelnou událostí nebo kapalinou z technických zařízení, nehodou nebo jejich odcizení. Pojištění se nevztahuje peníze, ceniny, cennosti, věci umělecké hodnoty a sbírky, mobilní telefony, notebooky a software a další předměty podle pojistných podmínek pojišťovny. Pojištění se dále nevztahuje na věci sloužící k výkonu povolání nebo k výdělečné činnosti; to neplatí, je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění pro pracovní cestu. Pojištění se dále nevztahuje na věci sloužící ke sportovní činnosti; to neplatí, je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění aktivity+.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištěna je odpovědnost za škodu vzniklou během pobytu v zahraničí při činnostech v běžném občanském životě či sportovní činnosti. Pojistnou událostí je škoda vzniklá na zdraví a na věci. Pojistná ochrana se nevztahuje na škodu vzniklou pojištěnému nebo osobám blízkým. Pojištění se vtahuje také na odpovědnost pojištěného za škodu při rekreační sportovní činnosti. Pojištěna je též odpovědnost za škodu vyplývající z držení psa nebo kočky. Při pojištění pracovní cesty vztahuje také na odpovědnost za škodu při činnostech pracovního charakteru, pokud jejich pojištění není vyloučeno.

Sportovní aktivity

Rekreační sport v ceně; zimní a rizikový a sport lze připojistit. Pokud se pojistná událost stane při nějaké sportovní aktivitě, pojišťovna bude zkoumat, zda byla daná aktivita pojištěna. Výčet aktivit je uveden níže. Jiné než rekreační aktivity lze připojistit zaškrtnutím dané volby na prvním kroku formuláře.

Běžné sporty – necílené provozování rekreačního sportu je pojištěno v rámci standardně nabízených programů bez navýšení základních sazeb pojistného. Pojištěny nejsou sporty uvedené jako aktivity+ a nepojistitelné.

Zimní a rizikové sporty (aktivity+) – cílené provozování sportu a pohybové činnosti v rámci aktivního odpočinku.

Nepojistitelné sporty – provozování sportů uvedených v této kategorii není možné pojistit.

Zimní a rizikové sporty (aktivity+)

Pouze byl-li v pojistné smlouvě sjednán typ pojištění „aktivity+“, vztahuje se pojištění i na: rekreační lyžování, snowboarding a rekreační jízdu na skibobech na vyznačených a pro veřejnost otevřených sjezdovkách, trasách a přístupových cestách k nim; vysokohorskou turistiku s přiměřenou výstrojí po vyznačených a pro veřejnost otevřených cestách a stezkách max. do výšky 4 500 m n.m.; cykloturistiku s přiměřenou výstrojí na sjízdných povolených cestách, nikoli však ve volném nebo horském terénu; rekreační sjíždění řek do 3. stupně obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody a s přiměřenou výstrojí; rafting do 3. stupně obtížnosti včetně s přiměřenou výstrojí a za účasti odborného instruktora; canyoning s přiměřenou výstrojí za účasti odborného instruktora; jachting; rekreační potápění s přístrojem do hloubky 30 m s certifikací přístrojového potápění; rekreační jízdu na koni; parasailing; bungee jumping.

Nepojistitelné sporty

Provozování profesionálního či vrcholového sportu jakéhokoliv druhu. Dále nelze pojištění sjednat při provozování činnosti létání (např. lety na rogalu, závěsné létání, bezmotorové a motorové létání, seskok padákem, paragliding apod.) s výjimkou cest v registrovaném letadle určeném k přepravě osob v roli pasažéra; motoristické sporty; vodní motorové sporty vč. vodního lyžování; sjíždění divokých řek; plavby na širém moři (dál než 5 mořských mil od pobřeží) s výjimkou komerční lodní dopravy; vysokohorská turistika po cestách s řetězy, lany a žebříky; jízda na skateboardech, bobech, skeletonu, kolečkových bruslích; akrobacie a skoky na lyžích, lední hokej; kontaktní bojové sporty a další extrémní a rizikové činnosti neuvedené v pojištění aktivity+.

Mluví se o nás